Committiees

Takrar Nivaran Samiti Members

Sr. No.

Members Name

1

Prof. Vishvajit Thigale

2

Prof. Mahesh A. Bomble

3

Prof. Mayur D. Chikhale

4

Prof. Anita Lohot

Mahila Takrar Nivaran Samiti

Sr. No.

Members Name

1

Prof. Vishvajit Thigale

2

Prof. Anita Lohot

3

Prof. Rashmi Shekhar

4

Prof. Mayur D. Chikhale

5

Mrs. Pratibha Bonde-Mahajan

6

Ms. Pratiksha Zodage (Student Representative)

7

Mr. Vipul Kale (Student Representative)

8

Mr. Shriraj Thorat (Student Representative)